SÁZAVA /2018/

Lokalita leží v jihozápadní části města Sázava. Jedná se, v současné době, o chatovou oblast. Tvarem plocha připomíná klín vymezený ze severu řekou Sázavou a z jihu železničním koridorem (místní dráha s velmi nízkým provozem). Podél řeky vede pěší stezka vedoucí z města podél studánky Vosovky a kaple sv. Prokopa dále do lesů. Základní myšlenkou parcelace lokality je minimalizování plochy komunikací tak, aby mohli být pozemky větší rozlohy. Proto návrh do území vstupuje pouze jednou komunikací, která lokalitu předěluje a zpřístupňuje. Tato komunikace navazuje na stávající zpevněné plochy v severovýchodní části a je navržena jako dvouproudá. Na jejím konci je zřízeno obratiště. Proti obratišti je situován pěší průchod navazující na pěší stezku vinoucí se podél řeky. V těchto místech se nabízí možnost zřízení nového mola pro relaxaci u vody.